Privacybeleid

Privacybeleid Dr. Renier L. N.P. BVBA

https://renierpsychiatrie.be/

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09/12/2018.

Over ons privacybeleid

Dr. Renier L. N.P. BVBA geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Uw gegevens worden altijd conform de toepasselijke wetgeving verwerkt, zoals de toepasselijke privacy wetgeving alsook de wetgeving betreffende patiënten bescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dr. Renier L. N.P. BVBA. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen aan de hand van de contactgegevens die u aan het einde van dit privacybeleid kan terugvinden.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Consultatiesysteem

Het consultatiesysteem is volledig op maat gemaakt, waarbij er bij de ontwikkeling rekening werd gehouden met zowel Privacy by Design als Privacy by Default. Alsook werden er gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hieronder vallen, maar zijn niet beperkend: correct gebruik van role based access controls, regelmatige back-ups, logging controle, pseudonymisatie en encryptie. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met geen enkele partij gedeeld, tenzij anders toegelicht in dit privacybeleid. Indien deze gegevens worden gedeeld met een derde partij, zullen zij uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan degene die is aangegeven bij het initieel verzamelen van de gegevens. De derde partij is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid, en andere technische en organisatorische maatregelen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combel. Combel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u wordt verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens worden meteen geanonimiseerd en zijn tengevolge geen persoonsgegevens meer.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Dr. Renier L. N.P. BVBA op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zal de toepasselijke wetgeving met betrekking tot patiëntenbescherming steeds in acht worden genomen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren al uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit wordt daarna een beperkte subset van gegevens wegens wettelijke verplichting in het kader van de zorgverlening. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij bv. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus bewaren voor zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier zouden verwerken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Dr. Renier L. N.P. BVBA. Als u bezwaar indient zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Wat zijn cookies

Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw computer worden gezet om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde functionaliteit van de site downgraden of niet bruikbaar maken.

Zie voor meer algemene informatie over cookies het Wikipedia-artikel over HTTP-cookies.

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaard opties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die zij toevoegen aan deze site volledig uit te schakelen. Het is raadzaam om alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, als ze worden gebruikt om een service aan te bieden die u gebruikt.

Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteit en functies van deze site. Daarom wordt aanbevolen dat u cookies niet uitschakelt.

De cookies die we plaatsen

Samengevat zijn er 3 soorten cookies:

  • Essentiële cookies: cookies die nodig zijn voor de normale werking van de website
  • Analytische cookies: cookies die voor analyse worden gebruikt om u een betere ervaring op onze website te bieden
  • Functionele cookies: cookies om u een aangepaste website-ervaring te bieden

Wij zullen enkel essentiële cookies gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de andere cookies zullen wij steeds uw expliciete toestemming vragen. Momenteel maakt deze website geen gebruik van functionele cookies. Indien we functionele cookies zouden gebruiken, zullen we u informeren hoe we dit doen en hoe dit uw ervaring kan beïnvloeden.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht om op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere (Google) diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Cookie details

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Dr. Renier L. N.P. BVBA
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 77
8870 Izegem, België
051/30 58 97